بارداری و کوید-١٩

این دوران ميتواند براي بسياري از والدين باردار و زائو نگران كننده و استرس زا باشد چرا که به نظر نمي رسد تحقيقات كافي در زمینه [بارداری در دوران كويد-١٩] وجود داشته باشد چه برسد به اطلاعات قابل درکی که بتوان در اختیار قرار داد. به همين دليل من به دنبال درك آنچه داده ها درباره ابتلا به كويد-١٩ در دوران بارداري و انتقال آن به نوزادان مي گويند بودم.